Kompletacja towarów w programie magazynowym WMS

Zadaniem modułu Kompletacji systemu magazynowego WMS jest rejestracja oraz obsługa kompletacji towarów w magazynie. Program umożliwia również automatyczną optymalizację kompletacyjną, czyli generowanie zapotrzebowania na produkty w zależności od planowych ilości do kompletacji. W systemie również możemy stworzyć kompletacje alternatywne, uwzględniające elementy substytucyjne z ustawionym lub nieustawionym priorytetem. Proces kompletacji może być przeprowadzony w oparciu o zlecenia kompletacyjne, w których będzie zapisana informacja o składnikach kompletacji. System na podstawie zleceń kompletacji poinstruuje pracownika, z którego miejsca należy wziąć wskazany składnik zgodnie z wybraną strategią. Nowo powstały produkt jest identyfikowany unikatowym kodem kreskowym, który z kolei może być generowany na podstawie wzorca jednostki logistycznej, podobnie jak to ma miejsce w module przyjęcia towaru. Nowo powstały produkt może dziedziczyć określone cechy zgodnie z wybraną strategią z towarów wchodzących w skład kompletacji. Ponadto system zapisuje strukturę poszczególnych złożeń, na tej podstawie można odszukać wzorcowe pliki z systemu DMS z certyfikatami lub atestami przypisanymi do towarów składowych złożenia. Towar po kompletacji może stanowić składnik kolejnej kompletacji itd. Wszystkie towary na magazynie niezależnie od tego czy zostały przyjęte w module przyjęcia czy wytworzone w module kompletacji można w łatwy i szybki sposób zinwentaryzować.

Moduł kompletacji podobnie jak moduł przyjęć oraz wydań towaru obsługuje opakowania zwrotne.

  • Obsługa zlecenia kompletacji
  • Podział zleceń kompletacji na poszczególne strefy
  • Obsługa opakowań zwrotnych
  • Szybka inwentaryzacja
  • Kompletacje alternatywne z hierarchią składników
  • Optymalizacja kompletacyjna