Blog

Możliwość tworzenia ścieżek kompletacji zamówień (cz. 2) – kompletacja i weryfikacja zamówienia

Artykuł stanowi kontynuację tematu związanego ze ścieżkami kompletacji w systemie SWP WMS. Przybliżony zostanie w nim m.in. proces kompletacji zamówienia oraz pakowanie zebranych artykułów z magazynu. Zachęcamy do zapoznania się z poprzednim wpisem – Możliwość tworzenia ścieżek kompletacji zamówień – konfiguracja systemu, dokumenty zamówień – przedstawiającym przygotowanie systemu pod względem konfiguracji i utworzenia w programie dokumentów zamówień, w celu zapoznania się z koncepcją i terminologią obowiązującą przy ścieżkach kompletacji w programie SWP WMS.

Jak wspomniano w poprzednim wpisie, funkcjonalność tworzenia ścieżek kompletacji zamówień sprzyja usystematyzowaniu procesu przygotowania towarów do wydania z magazynu. Osoba zbierająca artykuły prowadzona jest od jednej lokalizacji do drugiej, przy czym należy zaznaczyć, że zbieranie towarów odbywa się liniowo – system wyznacza najkrótsze odległości pomiędzy poszczególnymi pozycjami zamówień. Pozwala to na uniknięcie sytuacji z chaotycznym poszukiwaniem towarów na magazynie i skrócenie tras pokonywanych przez pracownika magazynu.

Kolejną zaletą jest dwuetapowa weryfikacja przygotowania zamówienia, która składa się na etap:

  • Kompletacji – zbieranie artykułów na magazynie,
  • Weryfikacji – przygotowanie zamówienia do wysyłki (pakowanie)/wydania.

Pozytywnym aspektem jest także możliwość przypisania kosza – tymczasowe przechowanie towaru (do momentu przekazania go do pakowania) – do jednego zamówienia.

Dwuetapowa weryfikacja oraz opcja przypisania jednego zamówienia do pojemnika zbiorczego podczas kompletacji pozytywnie wpływają na ograniczenie, a nawet wyeliminowanie pomyłek w trakcie przygotowania zamówień złożonych przez klientów.

Poniżej klika przykładów na które wpływ ma wspomniana weryfikacja.Przypadek 1. – zabranie z regału produktu innego niż wskazany na zamówieniu klienta

Opis sytuacji: Zamiast Towaru A pracownik zabrał z półki Towar B, po zeskanowaniu kodu kreskowego artykułu system zaalarmował go o wprowadzeniu nieprawidłowego kodu EAN – pracownik otrzymuje informację o konieczności ponownego zweryfikowania zabranego produktu (w przypadku braku podania prawidłowego doku EAN pozycja nie zostaje opracowana).

Efekt końcowy: pracownik zabiera prawidłowy artykuł, pozycja zostaje opracowana w aplikacji.Przypadek 2. – wskazanie niewłaściwej ilości podczas kompletowania

Opis sytuacji: Na zamówieniu klienta widnieje Towar C w ilości 3 sztuk, poza zeskanowaniem kodu kreskowego artykułu pracownik wskazuje w aplikacji jego ilość, tu wskazał 4 sztuki. Pojawił się komunikat informujący o błędnej ilości (w przypadku podania nieprawidłowej ilości pozycja nie zostaje opracowana).

Efekt końcowy: pracownik wskazuje prawidłową ilość towaru, pozycja zostaje opracowana w aplikacji.Przypadek 3. – pomylenie kosza podczas kompletacji, przekazanie koszy do weryfikacji (pakowania)

Opis sytuacji: Magazynier kompletuje jednocześnie 2 zamówienia – zabrał ze sobą 2 kosze. Opracował poprawnie pozycję z zamówienia 1 (przypisany kosz K1) w aplikacji, jednak Towar D umieścił w koszu zamówienia 2 (K2). Reszta pozycji została opracowana i włożona do odpowiednich koszy. Magazynier przekazał kosze do pakowania. Osoba zajmująca się pakowaniem ma wgląd w dane wprowadzone do systemu przez magazyniera, dodatkowo pakując towar musi podobnie jak poprzednik zeskanować kod kresowy każdej pozycji i wskazać jego ilość co pozwoli jej na zauważenie popełnionej wcześniej pomyłki – widniejącą pozycję do spakowania w systemie i jej brak w koszu lub nadwyżkę towarów w koszu względem pozycji już spakowanych – co nakłoni pracownika do zweryfikowania zawartości koszy i zamówień.

Efekt końcowy: drugi etap pakowania pozwolił na dodatkową weryfikację wszystkich pozycji zamówienia. Towary z koszy zostały prawidłowo zapakowane.W dalszej części wpisu przedstawiony zostanie proces kompletacji i weryfikacji zamówienia na magazynie.

Kompletacja zamówienia – przeprowadzana przy użyciu aplikacji mobilnej

Po przejściu podstawowej konfiguracji programu, która wykonywana jest przez pracownika biura, posiadaniu w systemie zamówień złożonych przez klientów (dostęp do dokumentów bezpośrednio dzięki integracji z innym systemem lub poprzez wprowadzenie zamówienia przez pracownika biura) oraz zaplanowaniu ścieżek kompletacji pracownik magazynu może rozpocząć zbieranie zakupionych przez klienta towarów.

W tym celu do aplikacji loguje się użytkownik przypisany do obsługi towarów rozmieszczonych w pierwszej sekcji magazynowej (sekcja A). Po wejściu w moduł zamówień przechodzi do [Kompletacji].

Moduł zamówień w aplikacji mobilnej – rozpoczęcie procesu kompletacji

Po wybraniu zamówienia, którego kompletację chce rozpocząć skanuje kod kreskowy kosza przypisując go tym samym do wspomnianego dokumentu zamówienia. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania nazwy kosza z listy rozwijanej.

Przypisanie kosza (pojemnika zbiorczego) do zamówienia

Przypisanie kosza do danego zamówienia odbywa się tylko raz.

Uwaga! Jeżeli zamówienie nie posiada pozycji z sekcji magazynu A, rozpoczęcie opracowania zamówienia zaczyna się od osoby pracującej w sekcji B magazynu, co oznacza, że po zalogowaniu do systemu widzi on zamówienie bez zdefiniowanego kosza. W przypadku, gdy dokument zawiera pozycje z sekcji A, zamówienie ukaże się pracownikowi sekcji B dopiero po skompletowaniu towaru przez pracownika sekcji A, posiadać będzie przypisany już kosz. Analogicznie pozostałe obszary magazynu.

Po przypisaniu kosza, należy wybrać zamówienie w celu jego aktywacji – w górnej części ekranu (obszar „Kosze”) pojawi się informacja o wszystkich pozycjach widniejących na zamówieniu, co więcej pozycje do skompletowania w sekcji A pracownik widzi w formie pogrubionego tekstu. Liczby znajdujące się na końcu wierszy odpowiadają za ilość już opracowaną oraz ilość zamówioną przez klienta (wartość podana w nawiasie). Następnie należy wybrać opcję [Kompletuj].

Wybranie zamówienia do kompletacji, podgląd w pozycje – wszystkie plus uwydatnienie towarów, którymi zając się ma użytkownik aplikacji

Uwaga! Pracownik może obsługiwać więcej niż jedno zamówienie na raz. W tym celu przypisuje zamówieniom osobne kosze i podobnie jak wcześniej zaznacza dokumenty do opracowania w aplikacji – podglądy dokumentów zostaną ukazane na różnokolorowych obszarach – przykład na poniższym zrzucie.

Wskazanie kilku zamówień wytypowanych do kompletacji

Po przejściu do właściwego etapu kompletacji, magazynierowi ukazuje się ścieżka kompletacji dla pozycji, które ma opracować w swojej sekcji (na poniższym zrzucie Sekcja A). Zgodnie z nadaną w systemie konfiguracją – DB kodem i nazwą adresu magazynowego – widzi, w którym rzędzie, regale i której półce znajduje się towar do zabrania. Dodatkowo pokazana została ilość zamówionych przez klienta towarów.

Ścieżka kompletacji – podgląd towarów do zebrania z jednego zamówienia

Uwaga! W przypadku jednoczesnej obsługi dwóch zamówień ścieżka kompletacji zostanie utworzona tak, aby zebrać wszystkie towary przy jednym przejściu – uniknięcie powielania trasy, w celu skompletowania zamówień jedno po drugim – przykład na poniższym zrzucie. Kolorystyczny podział pozycji zamówień pozwala na łatwiejsze rozpoznanie, do którego kosza należy składować towar zabierany z półek – stały wgląd w numer kosza w obszarze zawierającym wszystkie pozycje zamówienia – górna część ekranu.

Ścieżka kompletacji – podgląd towarów do zebrania przy kompletacji kilku zamówień

Po kliknięciu na pozycję magazynier skanuje kod kreskowy produktu oraz wskazuje zabieraną do kosza ilość – dodatkowo w oknie „Dodaj towar” widnieje  podgląd ilości towaru do spakowania. Po włożeniu towaru do pojemnika zatwierdzamy czynność w aplikacji – przycisk [OK] – pozycja zostaje opracowana.

Kompletacja – opracowanie pozycji zamówienia złożonego przez klienta

Po opracowaniu pierwszej pozycji znika ona z planu ścieżki kompletacji, natomiast w górnej części informacyjnej znika pogrubienie tekstu opracowanej pozycji, w miejscu „0” znajdującego się wcześniej przed nawiasem widnieje ilość zabranego towaru z półki. Towar ten wpada do puli rezerwacji – do momentu zapakowania towaru (bezpośredniego wydania z magazynu).

Porównanie widoku okna w aplikacji mobilnej przed i po opracowaniu pozycji – umieszczeniu jej w koszu

Magazynier opracowuje tak każdą pozycję znajdującą się w sekcji magazynu przez niego obsługiwanej – do chwili ukazania się komunikatu „Brak danych” w obszarze „Ścieżka kompletacji”.

Widok dokumentu AWIZO po opracowaniu wszystkich pozycji z jednej sekcji magazynu

Po cofnięciu się do kompletacji znika opracowany dokument. W tym momencie dostęp do AWIZO otrzymuje kolejny pracownik magazynu zajmujący się kompletowaniem towaru znajdującego się w kolejnej sekcji magazynu.

Po zebraniu wszystkich towarów pracownik pierwszej sekcji magazynu przekazuje kosz magazynierowi następnej sekcji – bezpośrednio lub poprzez odstawienie kosza w wyznaczonym do tego miejscu. Osoba obsługująca ostatnią sekcję po zebraniu towarów z półek magazynu przekazuje kosz do działu pakowania (wysyłka)/bezpośredniego wydania z magazynu.

Poniżej przedstawiono omówiony proces kompletacji w kolejnych strefach magazynu (Sekcji A, B i C) – działania podjęte przez magazyniera po skorzystaniu z utworzonych ścieżek kompletacji, gdzie proces kompletacji w sekcjach B i C wygląda analogicznie względem opisanej powyżej kompletacji w sekcji A magazynu. Dodatkowo wgląd w dokument AWIZO (ZWZ) z poziomu przeglądarki – znika informacja o obsłudze przy opracowanych pozycjach, w kolumnie „Ilość zarezerwowana” widnieje ilość towarów włożonych do kosza, w tabeli z nagłówkiem AWIZO widnieje informacja o „Biurku” które powinno przejąć obsługę dokumentu i rozpocząć kompletację w kolejnej sekcji magazynu.

Kompletacja – sekcja A

Przedstawienie omówionych działań na przykładowym magazynie: kompletacja (Sekcja A) i przekazanie kosza do następnego obszaru kompletacji (Sekcja B)
Wpływ podjętej kompletacji na dane widniejące w dokumencie AWIZO zamówienia – sekcja A

Kompletacja – sekcja B

Przedstawienie sposobu działania podczas dalszej kompletacji: kompletacja (Sekcja B) i przekazanie kosza do następnego obszaru kompletacji (Sekcja C)
Wpływ podjętej kompletacji na dane widniejące w dokumencie AWIZO zamówienia – sekcja B

Kompletacja – sekcja C

Przedstawienie sposobu działania podczas dalszej kompletacji: kompletacja (Sekcja C) i przekazanie kosza do obszaru weryfikacji (pakowania)
Wpływ podjętej kompletacji na dane widniejące w dokumencie AWIZO zamówienia – sekcja C

Uwaga! Jeżeli ilość towaru na zamówieniu przekroczy ilość dostępną na wskazanym przez program adresie magazynowym, magazynier podczas opracowania pozycji wskazuje cały towar zabrany z jednej półki. W przypadku posiadania pozostałych zapasów tego towaru w innej lokalizacji ścieżka zostanie automatycznie zaktualizowana podpowiadając, gdzie następnie należy się udać w celu dobrania brakującej ilości – dodatkowo pokazanie ile towaru pozostało do skompletowania z innego adresu.

Kompletacja towaru znajdującego się na kilku adresach magazynowych – niewystarczająca ilość towaru na jednej lokalizacji
Kompletacja towaru znajdującego się na kilku adresach magazynowych – dobranie towaru z kolejnej lokalizacji

Weryfikacja zamówienia – przeprowadzana z poziomu aplikacji mobilnej

Po skompletowaniu zamówionych towarów z magazynu i przekazaniu przygotowanych koszy do działu pakowania, użytkownik zajmujący się dalszym działaniem przygotowującym towar do wydania klientowi loguje się do systemu wykorzystując dedykowaną aplikację na urządzenie mobilne. Po wejściu w moduł zamówień przechodzi do [Weryfikacja WZ].

Moduł zamówień w aplikacji mobilnej – rozpoczęcie drugiego procesu weryfikacji (pakowanie zamówienia)

Otrzymuje dostęp do skompletowanych zamówień – dodatkowo ma wgląd w przypisane kosze do konkretnego dokumentu.

Dostęp do listy zamówień gotowych do spakowania (wysłania/bezpośredniego wydania z magazynu)

Po tapnięciu na zamówienie ukazuje mu się informacja na temat wszystkich pozycji w danym zamówieniu oraz osobna sekcja rezerwacji towarów, w której po wybraniu pozycji potwierdza spakowany towar – podobnie jak przy kompletacji skanuje kod kreskowy EAN i podaje ilość towaru w oknie „Weryfikuj towar”.

Opracowanie pozycji podczas ostatniego etapu weryfikacji (przygotowania do wydania/wysyłki)

Opracowanie pozycji wiąże się z jej odznaczeniem poprzez przekreślenie pozycji rezerwacji.

Wgląd w listę rezerwacji towarowych – opracowana pozycja zostaje odznaczona na liście

Uwaga! Jeżeli podczas kompletacji zdarzyła się sytuacja z niewystarczająca ilością na jednym adresie magazynowym i konieczne było dobranie towaru z kolejnej lokalizacji w dokumencie Weryfikacji WZ pozycja taka zostanie rozbita na liście rezerwacji zgodnie z kolejno zebranymi ilościami danego towaru. Podczas weryfikacji system pozwoli użytkownikowi na wskazanie jednej z dwóch pozycji, następnie podanie kodu EAN i wprowadzenie łącznej ilości – poniższa pozycja odnosząca się do tego samego produktu zostaje automatycznie rozliczona – oszczędność czasu i uniknięcie dodatkowych czynności do wykonania.

Weryfikacja towaru zebranego z więcej niż jednej lokalizacji – ten sam indeks towarowy

Po opracowaniu wszystkich pozycji korzysta z przycisku [Generuj WZ], które stanowić może np. list przewozowy dla kuriera lub standardowy dokument wydania zewnętrznego (WZ). Następstwem czego jest wydrukowanie i umieszczenie na opakowaniu zbiorczym, do którego towar spakowano, listu przewozowego.

Zakończenie procesu weryfikacji – przygotowania zamówienia do wydania (wygenerowanie dokumentu WZ)

Po wykonaniu weryfikacji kompletacji w dokumencie AWIZO aktualizowana jest zawartość kolumn „Ilość zarezerwowana” i „Ilość WZ”. Dodatkowo zmienia się status dokumentu zamówienia – odznaczona zostaje opcja „Otwarty”.

Wpływ podjętej kompletacji na dane widniejące w dokumencie AWIZO zamówienia – końcowa weryfikacja

Uwaga! W przedstawionej wersji DEMO dokument WZ po jego wygenerowaniu posiada status „Utworzony” – w celu jego zaakceptowania należy wejść w zakładkę Magazyn ⟶ WZ ⟶ odszukać dokument na liście, następnie zatwierdzić przyciskiem [Zatwierdź WZ] lub przyciskiem z ikoną koła znajdująca się na końcu wiersza przy widoku listy dokumentów – dzięki czemu otrzymujemy dodatkową weryfikację zamówienia. Innym sposobem jest wejście w dokument zamówienia (AWIZO) i przejście do zakładki „Powiązane WZ”. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji w ten sposób, aby po wygenerowaniu dokumentu WZ zostawał on automatycznie zaakceptowany.

Dokument wydania zewnętrznego (WZ) wygenerowany po wykonaniu weryfikacji kompletacji. Dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu


Do głównych zalet tworzenia ścieżek kompletacji zaliczyć można:

  • usystematyzowanie pracy na magazynie,
  • stały wgląd biura w etap zaawansowania przygotowania zamówień – podgląd statusów dokumentów, ich pozycji – czy jeszcze w rezerwacji (w trakcie kompletacji), czy już wydane/przygotowane do wydania (ilości na dokumencie WZ),
  • kilkuetapową weryfikację towarów podczas przygotowywania zamówienia – wyeliminowanie błędów,
  • tworzenie najbardziej optymalnych tras kompletacji – oszczędność czasu,
  • prowadzenie pracownika od punktu do punktu,
  • w przypadku integracji zamówienia i ścieżki mogą tworzyć się same, możliwe jest ustawienie automatycznego zatwierdzania dokumentu wydania WZ – użytkownik jedynie kompletuje i pakuje towary,
  • zamówienia, które należy przygotować trafiają automatycznie do pracowników, którzy mają się nimi zająć.