Blog

Zarządzanie magazynem poprzez adresy magazynowe, jednostki logistyczne (partie), nośniki

System SWP WMS pozwala na zarządzanie towarem na magazynie poprzez składowanie ich w określonych lokalizacjach (adresy magazynowe). Dodatkowo na adresie magazynowym mogą znaleźć się towary – partie (jednostki logistyczne) czy też nośniki (np. kartony, palety).

Adres magazynowy

Jedną z dostępnych opcji oprogramowania WMS jest wspomniane zarządzanie magazynem poprzez adresy magazynowe. Umożliwiają one składowanie towaru w określonym miejscu na magazynie. Umieszczenie produktów w konkretnym miejscu usprawnia procesy przyjęć czy wydań towaru, ponieważ znamy dokładną ilość w określonej lokalizacji na magazynie.

WMS umożliwia:

 • przyjęcie towaru na adres magazynowy,
 • wydanie towaru z adresu magazynowego,
 • relokację towaru (z jednego adresu magazynowego na inny adres magazynowy).

Definiowanie typu adresu magazynowego w WMS

W celu dodania do bazy adresu magazynowego należy w pierwszym kroku zdefiniować jego typ. W zakładce System ⟶ Magazyn ⟶ Adres magazynowy typ (1., 2.), korzystasz z przycisku „+” (3.) po czym definiujesz nazwę (4.) i kod kreskowy (5.) typu magazynu.

Definiowanie typu adresu magazynowego
Wprowadzone dane zatwierdzasz przyciskiem dyskietki, w przypadku gdy chcesz anulować wprowadzanie danych klikasz przycisk strzałki (6.). Przyciski te znajdują się w ostatniej kolumnie tabeli w każdym z wprowadzonych wierszy. W przypadku konieczności edycji typu magazynu należy kliknąć ikonę pisaka (7.).
Edycja typu adresu magazynowego
Uwaga! Utworzenie adresu magazynowego jest zależne od jego typu, w przypadku nie określenia typu magazynu dodanie adresu magazynowego nie będzie możliwe.

 

Definiowanie adresu magazynowego w WMS

Dodanie adresu magazynowego jest możliwe po wejściu w zakładkę System ⟶ Magazyn ⟶ Adres magazynowy (1., 2.). Przyciskiem „+” (3.) dodajemy nową pozycję, w której należy określić symbol dokumentu, typ adresu magazynowego, oddział, nazwę adresu magazynowego oraz w polu „DB kod” zdefiniować kod kreskowy dla adresu (4.), dzięki któremu pracownik magazynu będzie mógł zarządzać towarami na danym adresie magazynowym po zeskanowaniu etykiety zawierającej utworzony kod kreskowy.
Definiowanie adresu magazynowego

Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem „Zapisz” (5.).

Wydruk etykiety dla adresu magazynowego

Podgląd wydruku etykiety adresu magazynowego jest możliwy po wejściu w zakładkę System ⟶ Magazyn ⟶ Adres magazynowy, zaznaczeniu wiersza z wybranym adresem magazynowym (1.) i skorzystaniu z przycisku Wydruki ⟶ Adres Magazynowy Etykieta (2.) znajdującego się pod obszarem menu programu WMS.
Adres magazynowy - etykieta

W nowej karcie przeglądarki otworzy się podgląd wydruku etykiety, otrzymasz widok jak na poniższym rysunku. Znajduje się tu kod kreskowy adresu magazynowego przedstawiony w formie graficznej oraz tekstowej. Poniżej kodu w wydruku zawarto nazwę typu magazynu.

Adres magazynowy - wydruk etykiety

Dzięki ikonie drukarki możesz wydrukować dokument, na podstawie którego osoba na magazynie przyjmie towar na adres magazynowy poprzez zeskanowanie kodu kreskowego wykorzystując funkcję skanera kodów kreskowych w programie WMS.

Jednostka logistyczna i nośnik

Oprogramowanie WMS poza adresami magazynowymi pozwala na zarządzanie magazynem poprzez jednostki logistyczne i nośniki (opakowania zbiorcze). Dodatkowo możemy korzystać z połączenia tych dwóch funkcjonalności, tj. składować opakowania zbiorcze – jak palety czy kartony – na adresach magazynowych. Jednostki logistyczne i nośniki powstają w skutek połączenia towarów pod względem kształtu i wymiarów samej jednostki logistycznej czy nośnika. Biorąc pod uwagę ich sposób użycia, możemy nazwać je „opakowaniami” zbiorczymi. Zabieg tworzenia takich jednostek spowodowany jest potrzebą uproszczenia przepływu towaru oraz zredukowania kosztów transportu. Innym powodem powstawania jednostek logistycznych i nośników jest samo składowanie i przechowywanie towaru w magazynie.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych jednostek logistycznych jest paleta, stanowiąca podłoże do składowania towarów. Poza paletą, jako jednostki logistyczne wykorzystuje się także skrzynie i pojemniki. Podobnie jest z nośnikami, które mogą być różnego typu pojemnikami, na przykład kartonami czy skrzynkami.

WMS, w przypadku jednostek logistycznych umożliwia:

 • przyjęcie towaru z ZPZ (kodem producenta lub utworzonym w programie wzorcem JL),
 • przesunięcie jednostki logistycznej,
 • podzielenie jednostki logistycznej,
 • wydanie towaru z ZWZ,
 • dodanie zdjęcia do systemu dla danej jednostki logistycznej,
 • przyjęcie towaru z produkcji (kodem obcym utworzonym w programie),
 • wydanie towaru na produkcję z jednostki logistycznej.

WMS, w przypadku nośników umożliwia:

 • wydanie ze zlecenia WZ,
 • dodania JL do nośnika,
 • usunięcie JL z nośnika,
 • weryfikację aktywnych nośników (z poziomu przeglądarki),
 • weryfikację stanu towaru na nośniku,
 • przesunięcie nośnika,
 • dodanie zdjęcia do systemu dla danego nośnika,
 • wydanie towaru/produktu na produkcję.

Uwaga! Przy zarządzaniu omówionymi opakowaniami zbiorczymi uwzględniane mogą być także adresy magazynowe (dla jednostek logistycznych – partii). W przypadku nośników – mogą one uwzględniać natomiast JL.

Definiowanie typu jednostki logistycznej/nośnika w WMS

Typy jednostek logistycznych definiujemy w zakładce System ⟶ Magazyn ⟶ Typ JL, natomiast typy nośników w zakładce System ⟶ Magazyn ⟶ Magazyn nośnik typ.

Typ jednostki logistycznej/nośnika

Uwaga! Utworzone w systemie typy JL i nośników wyświetlają się jako zbiorcza lista typów (po kliknięciu [Typ JL] lub [Magazyn nośnik typ]).

Definiowanie jednostki logistycznej w WMS

Określenie partii w systemie WMS możliwe jest poprzez utworzenie dokumentu zlecenia PZ, następnie dla każdej pozycji tworzona jest jednostka logistyczna (partia). W tworzonej jednostce logistycznej określić można różne elementy, jak na przykład datę produkcji czy wskazać sam sposób tworzenia się kodu kreskowego dla danej partii – jako kod systemowy, definiowany automatycznie przez SWP WMS lub kod producenta towaru.

Więcej informacji na temat tworzenia jednostek logistycznych został przedstawiony w jednym z poprzednich wpisów: Obsługa partii towaru.

 

Definiowanie nośników w WMS

Dodanie nośnika jest możliwe po wejściu w zakładkę WMS ⟶ Nośniki ⟶ Utwórz nośnik. Następnie należy określić symbol dokumentu oraz typ nośnika. Dzięki temu zabiegowi w systemie utworzony zostanie nośnik o kodzie kreskowym składającym się ze wskazanego symbolu dla dokumentu o typie „Nośnik”. Pracownik magazynu będzie mógł zarządzać towarami zawartymi w danym nośniku po zeskanowaniu etykiety zawierającej utworzony kod kreskowy.

Definiowanie nośnika

Co więcej, nośnik może być także definiowany przez magazyniera pracującego na urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu się do aplikacji otrzymuje dostęp do sekcji „Nośniki” ⟶ Utwórz nośnik, gdzie dalej postępuje jak opisano powyżej, tj. wskazuje symbol dokumentu oraz typ nośnika.

Wydruk etykiety dla nośnika – weryfikacja aktywnych nośników

Podgląd wydruku etykiety nośnika jest możliwy po wejściu w zakładkę WMS ⟶ Nośniki ⟶ Aktywne nośniki, zaznaczeniu wiersza z wybranym nośnikiem i skorzystaniu z przycisku Wydruki ⟶ Nośnik Magazynowy Etykieta znajdującego się pod obszarem menu programu WMS.

Nośnik - wydruk

W nowej karcie przeglądarki otworzy się podgląd wydruku etykiety, otrzymasz widok jak na poniższym rysunku. Znajduje się tu kod kreskowy nośnika przedstawiony w formie graficznej oraz tekstowej.

Nośnik - wydruk etykiety

Dzięki ikonie drukarki możesz wydrukować dokument, na podstawie którego osoba na magazynie zarządzać będzie towarem poprzez zeskanowanie kodu kreskowego wykorzystując funkcję skanera kodów kreskowych w programie WMS.

Uwaga! Zawartość wydruku może być dostosowana do Twoich potrzeb, przedstawione dokumenty mają charakter poglądowy.